งานวิชาทหาร

 

ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร ตันติทวีกุล

งานวิชาทหาร