สหกิจศึกษา

 

อาจารย์ปภาดา  สืบพลาย

อาจารย์ปภาดา สืบพลาย

งานสหกิจศึกษา

น.ส.จีราวรรณ เจริญสุข

นางสาวจีราวรรณ เจริญสุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ