หัวหน้ากลุ่มวิชา

 

อังคณา แวซอเหาะ

อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ

หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

225++

อาจารย์สรวงกนก พิบูลธรรมนนท์

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

อ.กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย

อาจารย์ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ

อาจารย์ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ