หัวหน้าสาขาวิชา

 

อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม

อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ หทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน์

อาจารย์หทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

วิไลลักษณ์ ตางาม

อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

248

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อุ่นวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล