สัญลักษณ์และสี -old

สัญลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์

  • ดอกไม้ประจำคณะ  ได้แก่  “ดอกแก้ว

ดอกแก้ว

สีประจำคณะศิลปศาสตร์

  •  “สีเหลืองนวล”     /  Hex: #fff4be  /  RGB: R255 G244 B190

สีประจำคณะศิลปศาสตร์