กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อรจิรา ธรรมไชยางกูร(ผู้ช่วยคณบดี)

อาจารย์อรจิรา ธรรมไชยางกูร

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.ม.วิจัยการศึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณวุฒิ สส.ม.สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ

 อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ

หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
อาจารย์เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.ด.การอุดมศึกษา
ผศ. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ Ph.D.สังคมวิทยา
ผศ.ธันยพร บุษปฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร  บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ปร.ด สาขาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ทรงศิริ วิชิรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ มน.ม.มานุษยวิทยา
อาจารย์ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.ม.การบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

คุณวุฒิ อ.ม.บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ศศ.ม.พัฒนาสังคม
ภคพนธ์ ศาลาทอง

 

 

อาจารย์ ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู

 

อาจารย์ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.ด.วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 

อาจารย์สดศรี ชลังสุทธิ์

อาจารย์สดศรี ชลังสุทธิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.บ.บรรณารักษศาสตร์
อาจารย์ปวีณา จารุศิริ

อาจารย์ปวีณา  จารุศิริ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
ระวิวรรณ ธรณี

อาจารย์ระวิวรรณ ธรณี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ สม.ม.สังคมวิทยา
ชฎาพร จีนชาวนา

อาจารย์ชฎาพร  จีนชาวนา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ไทย
อาจารย์นเรศ กันธะวงค์

อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ประยุทธ เทียมสุข

อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ Master of Art ปรัชญาอินเดีย
อ.สุรภา ตันติวิทยามาศ

อาจารย์สุภัทรา ตันติวิทยมาศ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ ค.ม.จิตวิทยาการศึกษา