สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์

วิไลลักษณ์ ตางาม

อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ ค.ม.การสอนภาษาไทย
half

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาไทย
ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาไทย

ผศ.อุบลศรี อุบลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์พรกนก ศรีงาม

อาจารย์พรกนก ศรีงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาไทย

Phonkanok Sringam
phonkanok.s@rmutp.ac.th

อ.เติ้ง เหวยหยุ่น

Mr. Deng Weiyun

อาจารย์เติ้ง เหวยหยุ่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คุณวุฒิ ศศ.บภาษาไทยประยุกต์