สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อุ่นวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ คม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ วท.ม.,อ.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์,ภาษาศาสตร์
อาจารย์ สุวรรณา กล่อมจิตร์

อาจารย์ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ M.Ed.English Education
ดร.อรุณี อรุณเรือง

อาจารย์ ดร.อรุณี อรุณเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ อ.ด.ภาษาศาสตร์
อาจารย์ สิริพร ป้องกงลาด

อาจารย์สิริพร ป้องกงลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
อาจารย์นิสิต คำพิกุล

อาจารย์นิสิต คำพิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

อาจารย์เจนตา แก้วลาย

อาจารย์เจนตา แก้วลาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วัชรพงษ์ สูงปานเขา

อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คุณวุฒิ –