สาขาวิชาการโรงแรม

อ.พัลลพ หามะลิ

อาจารย์พัลลภ หามะลิ

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ดร.สุนันทา ชูตินันท์

อาจารย์ ดร.สุนันทา ชูตินันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ Ph.D. Architectural Heritage
อาจารย์ หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์

อาจารย์หทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์ศึกษา
อาจารย์ กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย

อาจารย์กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ บธ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สุภาวดี พุ่มไสว

อาจารย์สุภาวดี พุ่มไสว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ บธ.ม.การจัดการทั่วไป
อ.ภูมิพัฒน์ ทองคำ

อาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

คุณวุฒิ –