งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

นายประทีป อยู่สถิตย์

นายประทีป อยู่สถิตย์

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อาจารย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อาจารย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

url

นางอรทัย เทียมวัน

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสมพงษ์ พายตะคุ

พนักงานขับรถยนต์

นายฉลามศักดิ์ ประภาศรี

นายฉลามศักดิ์ ประภาศรี

090a copy copy

นายสมพงษ์ นวลแจ่ม

106 นายสุระวุฒ์ มีล้อมพนักงานขับรถยนต์
102 นายทอน เกวียนสูงเนินพนักงานขับรถยนต์
men6 นายศุภวัฒน์ สมพะวะ
P1120252 นางกัลยา สมศรี
111 นางสาวบุญเกิด หลักคำ
113 นางดวงตา เชตุวรรณ