งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

men6

นายประทีป อยู่สถิตย์

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายฉลามศักดิ์ ประภาศรี

นายฉลามศักดิ์ ประภาศรี

090a copy copy

นายสมพงษ์ นวลแจ่ม

men6 นายศุภวัฒน์ สมพะวะ
P1120252 นางกัลยา สมศรี
111 นางสาวบุญเกิด หลักคำ