งานประชาสัมพันธ์

 

อาจารย์เพ็ญพิมล   ทุมประเสน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

น.ส.สาวิตรี  เลาะชัยสงค์

นางสาวสาวิตรี เลาะชัยสงค์