การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ชุมชนคนวิจัย : เรื่องเล่าจากงานวิจัย สู่แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” ครั้งที่ 1

2. ชุมชนคนวิจัย : เรื่องเล่าจากงานวิจัย สู่แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1. 
รายงานผลการจัดโครงการ
โครงการการจัดการความรู้ : 

(ปกหน้า) (คำนำ) (สารบัญ) (เนื้อหา) (ปกหลัง)

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2560

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการจัดโครงการ
โครงการการจัดการความรู้ : 

(ปกหน้า) (คำนำ) (สารบัญ) (เนื้อหา) (ปกหลัง)

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เรื่องเล่าจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรฯ ณ ประเทศมาเลเซีย

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1. โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”
รายงานผลการจัดโครงการ
โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day

(ปกหน้า) (คำนำ) (สารบัญ) (เนื้อหา) (ปกหลัง)

การจัดการความรู้ (KM)  ปีการศึกษา 2558

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เรื่องเล่าจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรฯ ณ ประเทศมาเลเซีย

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1. โครงการบูรณาการอาเซียนเรียนรู้สู่ชุมชน ไทย-เมียนมาร์ “ความสุขใต้ร่มพระบารมี”
รายงานผลการจัดโครงการ
โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day

(ปกหน้า) (คำนำ) (สารบัญ) (เนื้อหา) (ปกหลัง)

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2557

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. เทคนิคการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน

2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่อาเซียน ตอน โรงเรียนวัดกาหลง

3. เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่

4. KM : กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองคณะศิลปศาตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. KM : กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

1. โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน : โรงเรียนวัดกาหลง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

รายงานผลการจัดโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ปกหน้า) (คำนำ) (สารบัญ) (เนื้อหา) (ปกหลัง)

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2556

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. บันทึกการเล่าเรื่อง ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแบบ ERM (อ.ภคพนธ์ ศาลาทอง)

2. บันทึกการเล่าเรื่อง บทสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาฯ (อ.ใบเฟิร์น วงศ์บัวงาม)

3. บันทึกการเล่าเรื่อง ประสบการณ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (อ.ณัฐติยา จตุรนาคากุล)

4. บันทึกการเล่าเรื่อง มารยาทไทยในสังคมต่างประเทศ (อ.เจนตา แก้วลาย)

5. บันทึกการเล่าเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (อ.ภคพนธ์ ศาลาทอง)

6. บันทึกการเล่าเรื่อง เสน่ห์อาเซียน ตอน เยือนถิ่นมอญ

7. บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ

8. บันทึกการเล่าเรื่อง เจาะประเด็นวิจัยและระดมสมองหาแนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

9. บันทึกการเล่าเรื่อง เทคนิคการบริหารแผนงานวิจัยให้สำเร็จ

10. บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่อาเซียน

11. บันทึกการเล่าเรื่อง เสน่ห์อาเซียน ตอน เยือนถิ่นกัมพูชา

12. บันทึกการเล่าเรื่อง ประสบการณ์จากโครงการ Brunei-US English Enrichment Program                       for ASEAN

13. เทคนิคการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะฯ ในการเข้าสู่อาเซียน

14. บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่องเล่า…ก่อนเกษียณ

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2555

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 1. การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน (ว่าที่ ร.ต.ผศ.วัชระ) 2. โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย (ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์) 3. จากงานประจำสู่งานวิชาการแบบบูรณาการ (อ.ภคพนธ์ ศาลาทอง) 4. แนวทางในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์) 5. กิจกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม (อ.อรจิรา ธรรมไชยางกูร) 6. เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อประเทศสมาชิก AEC (อ.ชฎาพร)   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. บันทึกการเล่าเรื่อง จากงานวิจัยสู่งานประจำทำอย่างไรให้ได้ทุน (อ.ภคพนธ์) 2. บันทึกการเล่าเรื่อง 7 แนวทางสู่การขโมยคัดลอกผลงานทางวิชาการฯ (ผศ.สุธาทิพย์) 3. บันทึกการเล่าเรื่อง มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในงานวิจัยการศึกษา (ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์) 4. บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (ผศ.ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์) 5. บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร TQF (ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์) 6. บันทึกการเล่าเรื่อง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาต่อประเทศสมาชิกAEC(อ.ชฎาพร) 7. บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรTQF (ดร.พรพิไล) 8. บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการประเมินหลักสูตร TQF (ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์) 9. บันทึกการเล่าเรื่อง ขั้นตอนในการจัดโครงการฝึกอบรม (ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ์) แบบฟอร์ม Good Practice

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2554

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2553– แผนการจัดการความรู้ ปี 2553– วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ฯลฯ– องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ– แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1– บันทึกข้อความ– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ– ขั้นตอนการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2552– แผนการจัดการความรู้ ปี 2552– ผลการดำเนินงาน ปี 2552– การประเมินผล ปี 2552(คลิกหมายเลขด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด)[0] [1] [3] [4] [6] [10] [13] [15]

การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2551(คลิกหมายเลขด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด)[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]