งานสื่อสารองค์กรทั่วไปบัณฑิตประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอความร่วมมือบัณฑิตราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาด แรงงาน คลิกที่ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Larts-rmutp_PostNo9662_JobRmutp