งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบทรป “ท่องเที่ยวโดยรถไฟ ประจำปี 2558”