โครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว

     สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในการขอใบอนุญาตวิชาชีพมัคคุเทศก์ และมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่จริง โดยมีอาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม และอาจารย์ศิริรัตน์ ขานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ควบคุมนำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 จำนวน 74 คน ร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ หอศิลป์แห่งชาติ วัดพนัญเชิง และตลาดน้ำอโยธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับใบอนุญาตวิชาชีพมัคคุเทศก์

ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์