โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะ” จากสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติและมีทัศนคติ ที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์