กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมส่งเสริมกิจกรรม”งานลอยกระทง วิถีไทย สายน้ำ เลียบคลองผดุงกรุงเกษม”