นักศึกษาบัณฑิต

แจ้งบัณฑิตที่จะรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ให้กรอกภาวะการมีงานทำ ข่าวใหม่

 

 

ประกาศงานแนะแนว

สำหรับบัณฑิตที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญา  กรุณากรอกแบบสอบถามออนไลน์ทุกคน

1.ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ http://www.job.mua.go.thวิธีการตอบแบบสอบถาม
2.ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ http://job.rmutp.ac.th
|วิธีการตอบแบบสอบถาม

3.แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชา โดยให้บัณฑิต Download แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง  จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวให้นายจ้าง หรือหัวหน้างานของบัณฑิตเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชาออนไลน์ ได้ที่นี้ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลเสร็จแล้วพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบถามทั้งของ สกอ. / มทร.พระนคร และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง   แล้วนำมาเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการรายงานตัวเข้ารับการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะ ในวันพฤหัสบดีี่่ที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม  2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือส่งทางอีเมลแอดเดรส :  forgetmenot123@hotmail.com