กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” กิจกรรมที่ 3