งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

อ. วราพร ทองจีน และอ.อารีรัตน์ บริบูรณ์ เข้าร่วมอบรมโครงการ “Senior Management Training” ที่ Waikato Institute Technology (WINTEC) เมือง Hamilton