กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วันไหว้ครูภาพรวมมหาวิทยาลัย 9 คณะ

พิธีไหว้ครูภาพรวมมหาวิทยาลัย  9 คณะ