กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์

พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา

กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา สงกรานต์  ลองยกระทง