การประชุมกิจกรรมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔