งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประกาศ

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”