การประชุมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์