งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ครบรอบ13 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร