การประชุมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560