เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนเตรี