เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน