สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life

เรียน  อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

 
             ด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ช่วยการเรียนการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 
Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว นักศึกษาจะไม่เห็นของอาจารย์ (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet ) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้
 
1. ดูตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา
2. ดูรายชื่อ
            – นักศึกษาที่สอนในแต่ละวิชาได้ ดูประวัตินักศึกษาแต่ละคนที่สอนได้ 
            – นักศึกษาที่อยู่ในปรึกษาได้ 
3. ส่งข้อความให้นักศึกษาที่สอน และนักศึกษาที่ในปรึกษาได้ ส่งได้แบบทุกคน หรือเลือกส่งเฉพาะบางคนได้
4. ดูประวัติส่วนตัวของอาจารย์ได้
 
 
Log In นักศึกษา (นักศึกษาเห็นของตนเองได้เท่านั้น) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet หรือ user เลขบัตรนักศึกษา password เลขบัตรประชาชส)  นักศึกษาดูข้อมูลได้ ดังนี้
 
1. ดู ข้อมูลส่วนตัว
2. ดู ประวัติการศึกษาของตนเอง เช่น วิชาที่เรียน เกรดรายวิชา เกรดเฉลี่ยรวมจำแนกตามรายภาค และตลอดทุกภาคการศึกษา
3.ดู ตารางเรียนของตนเองในเทอมปัจจุบัน ดูคำอธิบายรายวิชาที่เรียน
4. ดูตารางสอบ (ถ้ามีข้อมูลจากทะเบียนออกตาราสอบก็จะขึ้นในแอพด้วย ถ้าไม่มีหมายถึงทะเบียนยังไม่ลงในระบบ)
5. ส่งข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอนได้
6. มี QR code ประจำตัว ด้วย
 
 
ขณะนี้กำลังพัฒนาส่วนต่อขยายให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาดูคะแนนกิจกรรมได้ และอื่น ๆ อีก จะตามมาใน version ต่อไปค่ะ
 
หมายเหตุ  ระยะแรกใช้ได้กับระบบปฎิบัติการ Android เท่านั้น ส่วน iOS กำลังเร่งพัฒนาอยู่ค่ะ 
 
จึงเรียนมาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ใช้ระบบเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะ
 
สามารถ Download ได้ที่ Google Play พิมพ์  rmutp study life 
 
ท้ายนี้ ขอฝากเจ้าหน้าที่ติดโปสเตอร์ประกาศให้นักศึกษาทราบทั่วกันด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ
เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Tel. 02 665 3777 ต่อ 6764 

ที่มา: กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ