P.A.PHONE ชวนคุณมาร่วมกัน Like&Share ให้นักศึกษา RMUTP ราชมงคลพระนคร ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 กับ กองทุนพณิชยการพระนคร