งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตร์มีสมุดประจำสาขาแล้วนะ…..รู้ยัง!!!

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1568251013245057/” width=”700″/]