งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นตำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

Download (PDF, 740KB)