งานบริการวิชาการ

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 6-15 มิ.ย. 61 ปีการศึกษา 2561

Posted on

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4ปี  แต่ละสาขา Download  

งานบริการวิชาการ

คู่มือ ขั้นตอน การทำงานบริการวิชาการ

Posted on

*คู่มือการดำเนินงานบริการวิชาการ>> *คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานงานบริการวิชาการ>> *คู่มือขั้นตอนงานปฏิบัติงานบริการวิชาการ>>

งานบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน

Posted on

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ เอกสารสำหรับดาวน์โหลด>> *รายชื่ออาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมโครงการฯ *กำหนดการฝึกอบรมโครงการฯ 

งานบริการวิชาการ

แผนการปฏิบัติงานประจำปี บริการวิชาการ

Posted on

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง ➡ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (บริการวิชาการ) ➡ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (บริการวิชาการ)

งานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ จากสหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ” จากสหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน โดยวิทยากรผู้สอนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กณฑลบุตร และอาจารย์ประภาส วรรณยศ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ << คลิกเพื่อเข้าชมรูปเพิ่มเติมที่  Facebook

งานบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   รายละเอียดเพิ่มเติม    1. เริ่มลงทะเบียนและชำระค่าเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงบริเวณหน้ามุข คณะศิลปศาตร์    2. การแต่งกายชุดนักศึกษา    3. ถ้ารายชื่อตกหล่น แจ้งกลับได้ที่ คุณภวดี (พี่ต่าย) เบอร์ 02-665-3555 ต่อ 1006 หรือ 098-097-1611   กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน

งานบริการวิชาการ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรการผสมเครื่องดื่มแก่ชุมชน และร่วมหารือแนวทางการบริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Posted on

          คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรการผสมเครื่องดื่มแก่ชุมชน และร่วมหารือแนวทางการบริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว           คณะศิลปศาสตร์ร่วมสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและสาธิตในหัวข้อ การผสมเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ซึ่งร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-28 พ.ค.2559 ณ บริเวณลานอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย จ.สมุทรปราการ         การนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ร่วมหารือกับคุณโฆษิต สงวนสัตย์ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการให้บริการสังคมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook