งานกองทุนการศึกาาพณิชยการพระนคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร”

Posted on
งานกองทุนการศึกาาพณิชยการพระนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (เอกสารไม่สมบูรณ์/ไม่ครบ)

Posted on

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวรีบนำหลักฐาน และ/หรือ ทำเอกสารให้สมบูรณ์ แล้วนำส่งห้องพยาบาลภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559   เวลา 08.30-16.30 น.   หากไม่นำส่งตามเวลาที่กำหนด ทางกองทุนฯ ถึอว่า  นักศึกศึกษาสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา